O Fundacji

Fundacja Zachodnia założona została w 2015 roku. Do głównych celów fundacji należy działalność w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w szczególności działalność edukacyjno-wychowawcza, w tym w zakresie wspierania, promocji i pomocy w samokształceniu oraz metod edukacyjnych i wychowawczych, a także m.in. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, ratownictwa i ochrony ludności oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Tym, co przyświecało od początku fundatorowi i wolontariuszom, jest chęć rozpowszechniania i popularyzowania wartościowej wiedzy, umiejętności i aktywnego stylu życia oraz chęć krzewienia pozytywnych postaw społecznych, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.

Fundacja podejmuje działania adresowane do młodzieży, często wspólnie ze Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej. Do tej pory wspierała organizację dużych lokalnych wydarzeń organizowanych przez ZHR, takich jak Rajd Grudzień, czy obwodowe obchody Dnia Myśli Braterskiej. Zakres działania obejmował wsparcie techniczne, takie jak kontakt z partnerami, mediami, jednostkami samorządowymi oraz organizację samych wydarzeń.

Obecnie poza zarządem w fundacji działa kilku wolontariuszy – członków i instruktorów Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Od blisko roku podejmują oni działania mające na celu poszerzenie zakresu działań fundacji i otwarcie benefitów płynących z jej działań dla szerszego grona odbiorców. Efektem tych działań jest realizowany od października 2018 roku projekt pt. „Nawet Dziecko to Potrafi”. Kampania ta jest odpowiedzią na problemy społeczne dotyczące udzielania pierwszej pomocy, jakie wolontariusze fundacji dostrzegają w czasie codziennej pracy w Harcerskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym ZHR. Równocześnie jest to pierwszy z licznych zaplanowanych projektów, które dotykać będą różnych problematyk, dziedzin społecznych, grup beneficjentów, a które obecnie są w fazie kreowania i ustalania czasu ich realizacji.